Zagađenje okoline u poljoprivredi


Zapravo, šta znamo o zagađivanju životne sredine poljoprivrednog porijekla

1) Opšti pogled na prioritetne hitne slučajeve

Pesticidi su većinom sastavljeni od bioakumulativnih supstanci kako u tlu tako i u našem tijelu. Pesticidi, bilo da su to insekticidi, akaricidi, mekušci, nematocidi, rodenticidi, fumiganti, fungicidi, herbicidi i hemijska gnojiva, nalaze se u približno polovini voća i povrća koje jedemo, srećom unutar prihvatljivih pragova Lmr (maksimalna granica ostataka) i Adi prihvatljiv dnevni unos) i one široko zagađuju okolinu, uključujući vode rijeka, jezera, izvora i podzemnih voda.

Nedavno istraživanje Višeg instituta za zaštitu okoliša i istraživanja (ISPRA) identificiralo je 131 od ovih supstanci u talijanskim vodama, uključujući onečišćivače koji su dugo bili zabranjeni i pokazalo je da je 36,6% uzoraka vode analiziranih u našoj zemlji zagađeno pesticidi u količinama koje prelaze zakonske granice. Za sve svoje aktivnosti čovječanstvo godišnje koristi oko 3500 km3 vode ili manje od 0,0004% zemljine vode. Od ove količine, oko 70% se koristi u poljoprivredi, 23% u industriji, a samo oko 8% je namijenjeno za domaću upotrebu.
Nakon upotrebe voda se vraća u okoliš zagađena brojnim hemijskim supstancama poput gnojiva, pesticida, herbicida, rastvarača, deterdženata, dodataka, zgušnjivača, emulgatora koji zagađuju vodu rijeka, jezera, mora, vodonosnika i u slučaju potrebe ljudi ih koriste za domaću i / ili zootehničku upotrebu.

U međuvremenu, globalnu vanrednu situaciju određuje niz faktora:

 1. kontinuirani porast stanovništva što povećava potražnju za vodom;
 2. zagađenje vode koje onemogućava snabdijevanje podzemnim vodama;
 3. klimatske promjene koje onemogućavaju stalno praćenje kišnih pojava i klasifikaciju potencijala za opskrbu vodom na planeti.

Potencijalni lijekovi su:

 1. smanjenje zagađujućih gasova kako je utvrđeno Kjoto protokolom (2007) kako bi se izbjegle prirodne katastrofe koje se ne mogu suzbiti. Na primjer, ako uzmemo u obzir da danas vulkani svake godine u atmosferu ispuštaju oko 130 - 230 miliona tona ugljen-dioksida i da ta količina predstavlja manje od 1% ukupne količine ugljičnog dioksida ispuštenog u atmosferu ljudskim aktivnostima, što je jednako 27 milijardi tona godišnje: 50.000 tona u minuti shvatamo da je možda prikladno zastati na trenutak i razmisliti ... ... o tome šta učiniti prirodno!
 2. koristiti ekološki održive tehnologije što je više moguće u poljoprivredi i industriji, dajući prednost ponovnoj upotrebi sirovina i upotrebi obnovljivih izvora i sirovina kao što su biomasa, bioplin, vegetacijska voda u poljoprivredi i smanjiti industrijske emisije dioksida i ugljen monoksida i od kloriranih, fosforiranih i sumpornih derivata.
 3. koristiti u poljoprivredi sistem navodnjavanja kap po kap s kojim bi se uštedjelo ukupno oko 50% vode i ponovno procijeniti količine vode i relativne tarife dostupne velikim korisnicima, tj. industriji i poljoprivrednicima.
 4. modernizirati i održavati vodovodne mreže kako bi se izbjeglo širenje i ponovna upotreba otpadne vode iz prerade u poljoprivredi i agroindustriji. U 2010. godini tržište sredstava za zaštitu bilja općenito se smanjilo za 2,5%. Samo su herbicidi i insekticidi ostali manje ili više konstantni, uz umjereni porast (odnosno za 9% i 2%), dok su fungicidi pali za 7,6% i razni proizvodi poput kao mekušac, pomoćna sredstva, regulatori rasta biljaka i drugi za 3,8%.

2) Hemija u poljoprivredi

Fitosanitarni proizvodi ili sanitarni uređaji uključuju pesticide, fiziofarmačićeve hormone, stimulatore i inhibitore, herbicide, regulatore rasta biljaka i sva razna sredstva za zgušnjavanje, ko-formule, emulgatore, solubilizatore koji se miješaju s proizvodima koji sadrže aktivne sastojke. Formulirani su s vrlo kemijski različitim supstancama, koje se mogu grupirati po gotovo homogenim kemijskim klasama zbog aktivnih funkcionalnih skupina koje izravno komuniciraju s patogenim organizmima interakcijom molekula koje provode biološku aktivnost koja se smatra štetnom. Tako imamo sredstva za zaštitu bilja izvedena iz proizvoda:

 • neorganske, kao što su soli bakra, sumpora, gvožđa, kalcijuma, natrijuma;
 • organo-metali (cink, mangan);
 • organski prirodnog porijekla, kao što su buhač, avermektin, rotenon, azodirahtin;
 • organska sinteza, kao što su, među najčešćim, fosforgani, karbamati, klorogeni, gliazotorgani.

benzonitrili, derivati ​​fenoksikarboksilne kiseline, benzotiadiazoli, derivati ​​sulfoniluree, derivati ​​ugljovodonika, derivati ​​acidonaftoksiocetne kiseline, triazoli, parafinski haloogljikovodici, organski azot-stanini, derivati ​​ugljovodonika, sulfonetilureje, gnojiva svojim sastojcima doprinose poboljšanju gnojiva, jer su njihova gnojiva dodatna svojstva, gnojiva, njihova gnojiva doprinose poboljšanju njihove gnojiva plodnost poljoprivrednog zemljišta ili na ishranu gajenih biljnih vrsta ili na njihov bolji razvoj. Njima je moguće dodati poboljšače tla koji su supstance koje mogu modifikovati i poboljšati kako fizičke, hemijske i biološke karakteristike, tako i mehaničke karakteristike tla.

Gnojiva se dijele na mineralna, organska ili organo-mineralna. Te mineralije su pak podijeljene na:

 • jednostavni, kao što su azot, fosfat i kalijum;
 • spojevi (azot-fosfati, azot-kaliji, fosfo-kaliji, nitrofosfos-kaliji)
 • gnojiva na bazi sekundarnih elemenata, kao što su kalcij, magnezij, natrij i sumpor;
 • gnojiva na bazi mikroelemenata (ili elemenata u tragovima), kao što su bor, kobalt, bakar, željezo, mangan, molibden i cink.

Organska gnojiva dijelimo na:

 • azotni;
 • azot-fosfati.

Organo-mineralna gnojiva dijelimo na:

 • azotni;
 • azot-fosfati;
 • azot-kalijum;
 • azot-fosfo-kalijum.

Gnojiva mogu biti u krutom ili tekućem stanju, u ukapljenom plinovitom obliku, tečna u otopini ili u suspenziji.

Klasifikacija, označavanje i pakovanje gnojiva slijedi propise utvrđene zakonskim uredbama 3.02.1997, br. 52 i 14.03.2003, br. 65 i svi moraju biti strogo prijavljeni u bilježnici kampanje ili registru postupaka kompanija. Ostali proizvodi poput plinova poput amonijaka, posebno bezvodnog, koji se koriste kao gnojivo, sumpor-dioksid, koji se koristi u enologiji, klor, za dezinfekciju voda bazena agroturističkih kompanija i ne samo, hloropikrin, koji se također koristi kao fitosanitarni proizvod fumigantnog djelovanja koji se distribuira u zemlji gdje se širi kao para za preventivnu borbu protiv parazita u zemlji prije sjetve ili presađivanja usjeva. Ako je za to ovlašteno, odredbe zakonodavne uredbe br. 194/95, metil bromid koji se koristi i kao insekticid na zemlji u odsustvu usjeva, u rasadnicima i gredicama i za dezinsekciju sjemena.

Ostali proizvodi su biocidi za veterinarsku higijenu, dezinficijensi u sektoru hrane za ljude i životinje, dezinficijensi za pijaću vodu, proizvodi za suzbijanje gamadi, rodenticidi, avicidi koji se koriste za suzbijanje ptica. Trenutno je u Italiji odobrena samo jedna supstanca sa repelentnim djelovanjem, proizvodi za enološku upotrebu poput onih koji su dozvoljeni propisima EU, poput br. 87/822 / EEC i njegovih naknadnih izmjena i dopuna, br. 1493/99 / EC i br. 1622/2000 / CE, koji ukazuju na dozvoljene postupke i enološke tretmane.

Mogu se koristiti:

 • CO2 u bocama;
 • Argon ili azot, pojedinačno ili zajedno;
 • SO2, kalijum bisulfit ili kalijum metabisulfit;
 • Sorbinska kiselina ili kalijum sorbat;
 • Neutralni kalijum tartrat i kalijum bikarbonat;
 • L-askorbinska kiselina;
 • Limunska kiselina;
 • Vinska kiselina;
 • Jabučna kiselina;
 • K ferocijanid, koji se mora koristiti u skladu s odredbama uredbe Ministarstva poljoprivrede 5.9.1967;
 • Kalijum fitati;
 • Metatartarna kiselina;
 • Etilen glikol ili Etilen glikol;
 • Parafinski diskovi impregnirani alil izotiocijanatom;
 • Colle;
 • Ostali hemijski proizvodi, uvijek dozvoljeni uredbom EU.

Za neke proizvode, uključujući mankozeb koji se koristi kao fungicid, postoji velika sumnja da su visoko kancerogeni. Razmatranje opasnosti aktivne supstance samo na osnovu akutnih efekata, odnosno na osnovu LD50 i LC50, ne dozvoljava nam da utvrdimo sposobnost supstance da uzrokuje kronično oštećenje, koje zapravo može biti uzrokovano proizvod bez obzira na njegovu akutnu toksičnost; drugim riječima, proizvodi niske akutne toksičnosti, ako se apsorbiraju duljim izlaganjem, mogu prouzročiti štetne učinke hroničnog tipa.

Među hroničnim efektima treba uzeti u obzir sljedeće:

 • mutageni efekti: sastoje se u izmjenama genetskog nasljedstva i mogu dovesti do nasljednih genetskih bolesti ili tumora;
 • teratogeni efekti: sastoje se od pojave malformacija u fetusu;
 • kancerogeni efekti: sastoje se od pojave tumora kod ljudi.

3) Ali odobrenje za upotrebu pesticida moguće je samo ako ...

Obveznu dozvolu za upotrebu pesticida regije sada izdaju, prema vlastitim propisima, osobama koje su navršile osamnaest godina i stekle pozitivnu ocjenu u vezi sa raznim obavezama koje treba izvršiti u vezi s upotrebom. Svrha ocjenjivanja je utvrditi da li je zainteresirana strana svjesna opasnosti povezanih s posjedovanjem, skladištenjem, rukovanjem i upotrebom sredstava za zaštitu bilja i njihovih dodataka, načinima njihove pravilne upotrebe, relativnim mjerama predostrožnosti koje treba usvojiti i osnovni elementi za pravilnu upotrebu sa zdravstvenog, poljoprivrednog i ekološkog stanovišta. Gornja evaluacija vrši se na način naznačen u svakoj regiji. Iz ocjene su izuzeti diplomci poljoprivrednih i šumarskih nauka, poljoprivredni stručnjaci, agrotehničari, diplomci hemije, medicine i hirurgije, veterine, bioloških nauka, farmacije, diplomirani farmaceuti i hemijski stručnjaci. Nadalje, za sredstva za zaštitu bilja i njihove dodatke, ako su klasificirani kao vrlo toksični, toksični, štetni ili opasni za okoliš, mogu se prodati za direktnu upotrebu, za sebe ili za treće strane, samo onima koji imaju odgovarajući certifikat izdat od strane nadležni regionalni ured za ljude koji su navršili osamnaest godina i dobili pozitivnu ocjenu u odnosu na gore navedene teme.

Evropska komisija za poljoprivredu neprestano ažurira listu aktivnih supstanci iz Aneksa I Dir. 91/414 / EEC, za koje neki molekuli više nemaju odobrenje za stavljanje u promet, jer se smatraju opasnim po zdravlje ljudi i životnu sredinu, a drugi se povremeno suspendiraju i ponovo prihvaćaju, a drugi ih ponovno uspostavlja i odobrava Superior Zdravstveni institut. Trenutno od 1.000 dostupnih aktivnih sastojaka, talijanska poljoprivreda ima samo 350 aktivnih tvari za fitopatološku kontrolu.

Od 2000. do 2010. aktivni sastojci sadržani u sredstvima za zaštitu bilja smanjili su se ukupno za 8,3 hiljade tona (-10,3%); posebno su se smanjile insekticidne i fungicidne aktivne supstance (odnosno za 32,7 i 18%), dok su se razne povećale (+ 74,7%) (izvor Istat). Ostvaren je snažan rast proizvoda biološkog porijekla, koji je prešao sa 18,7 na 420,3 tone, i zamki, koje su porasle za 31% (izvor Istat). Širenje proizvoda biološkog porijekla i zamki predstavlja najinovativniji segment distribucije, čak i ako su količine puštene u potrošnju ograničene.

Nova Europska direktiva o održivoj upotrebi fitosanitarnih proizvoda 128/09, nedavno odobrena, i Direktiva o mašinama (2006/42 / CE), također će uključivati ​​važne promjene u fitosanitarnom sektoru odbrane, prva uvođenjem posebnih mjera za zaštiti okoliša, druga kroz obavezno usvajanje određenih tehničkih zahtjeva kojima će se prskalice morati opremiti, kako bi se smanjio fenomen zanošenja uzrokovan distribucijom proizvoda na terenu i podizala svijest kod poljoprivrednika korištenjem tehnološki pogodno sredstvo koje takođe može optimizovati prinos samog proizvoda na vegetaciji i smanjiti disperziju. Primjena integriranog upravljanja štetočinama nužno podrazumijeva uključivanje savjetnika koji posjeduju određene kompetencije u fitotrijskoj oblasti, nakon procjene rezultata monitoringa, savjetujući operatora s kojom vrstom terapije treba intervenirati (agronomska, mehanička, biološka ili agro-farmakološka ) savjetujući, ako je potrebno, koji princip aktivne upotrebe i u kojoj dozi.

Obaveza korištenja profesionalno kvalifikovanih savjetnika također se zagovara samom direktivom (točka 2. Aneksa III). Predloženi sistem zasnovan na sinergiji kombinacije pesticida na recept / agro apoteka rezultira:

- efikasna primjena principa integrirane odbrane;
- smanjenje količine distribuiranih toksičnih supstanci;
- upotreba manje toksičnih pesticida;
- cert- prikupljanje informacija i garancije:

 • postizanje ciljeva Direktive 2009/128 / EC koja govori o zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša; Direktive 2009/128 / EC koja govori o zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša;
 • ispunjavanje obaveza prema Uredbi EZ 1185/2009 (Statistika o puštanju na tržište i poljoprivrednoj upotrebi pesticida);
 • prilagođavanje standardima kvaliteta poljoprivredne proizvodnje koji su univerzalno prepoznati na tržištu (npr. GLOBALGAP);
 • borba protiv lažnih i krivotvorenih proizvoda za zaštitu bilja.

4) Ali ko bi stvarno trebao kontrolirati promet

Monitoring ostataka pesticida u hrani, koji je sada neprestano provodilo Ministarstvo zdravlja, ali u prošlosti ga je Mipaaf provodio kroz projekte, bio je najbolji u Europi s obzirom da je oko 99% talijanskog voća i povrća redovito u skladu sa zakonodavstvom na prisustvo ostataka pesticida jer nemaju nula ostataka ili su u svakom slučaju sadržani unutar pragova koji se smatraju neopasnim po zdravlje ljudi sa izuzetno malim procentom nepravilnosti jednakim 0,8%.

Italija je trenutno jedina zemlja EU koja je od 2005. godine opremljena na osnovu odredbi Direktive 2009/128 / EC, kako obvezom vođenja registra liječenja, tako i s obzirom na dozvolu za kupovinu pesticida. obuka neophodna za puštanje potonjeg, kao i u pogledu odredbi koje se odnose na integrirano upravljanje štetočinama.

Trenutno se čini da je referentna institucija za razradu prijedloga zakonske uredbe Ministarstvo okoliša, ali prema važećem talijanskom zakonodavstvu, sve bi se trebalo vratiti Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu poljoprivrednih politika kao i uvijek. bilo je devedesetih godina kada je uspostavljeno prvo praćenje ostataka pesticida na osnovu propisa Evropske poljoprivredne komisije. U osnovi, izbor Ministarstva zaštite okoliša da predloži šemu zakonske uredbe koja se čini postavljena s ciljem uvođenja restriktivnijih obaveza od onih predviđenih direktivom, ne nalazi valjanu motivaciju s obzirom na talijansku situaciju pesticida menadžment koji je, kao što se više puta naglašava godinama, već postavljen na najveću rigoroznost i održivost u poređenju sa drugim zemljama EU i van EU. Stoga se nada da će Ministarstvo poljoprivrednih politika, zajedno s Ministarstvom zdravlja i regija, moći biti prodorni protagonist u svim prijedlozima i zahtjevima sektorskih operatora.

Direktiva 128/09 prilagođava postojeće zakonodavstvo o sredstvima za zaštitu bilja novim pravilima uvedenim reg. EU 1107/2009 usvojena u kontekstu reforme zakonodavstva Zajednice čiji je cilj garancija održive poljoprivredne upotrebe fitosanitarnih proizvoda. Kao dio odredbe, izmijenjena su pravila koja se odnose na registar tretmana, što je ispunjenje na koje su obavezna sva poljoprivredna preduzeća koja obavljaju fitosanitarne tretmane. Registar tretmana mora nužno postati učinkovitiji i kontrolniji alat za ono što se tiče pravilne upotrebe sredstava za zaštitu bilja u svrhu zaštite zdravlja poljoprivrednika i potrošača.

Privremeno upravljanje nadležnošću Ministarstva okoliša uvod je u zahtjevan proces razmjene usmjeren na garantovanje proizvodnih procesa s malim utjecajem na okoliš, počevši od upotrebe hemije za bitno smanjenu borbu za fiziopatologiju u skladu s direktivama Ministarstvo zdravlja. Sada bi bila poželjna preformulacija zakona, što je zasigurno anomalno, jer se čak ne spominje Ministarstvo zdravlja koje, u skladu s talijanskim zakonodavstvom, ima primarnu nadležnost u području pesticida, za razliku od onoga što se događa u drugim državama članicama EU-a gdje stvar je povjerena Ministarstvu poljoprivrede. Prema Ministarstvu zdravlja, proizvodi biljnog porijekla „…… u vrijeme puštanja u promet ne smiju sadržavati ostatke aktivnih tvari u sredstvima za zaštitu bilja, veće od maksimalnih granica ostataka (MRL) utvrđenih zakonom ...“ .

Maksimalne granice ostataka, izražene u mg / kg aktivne supstance biljnog proizvoda, postavljaju se u vrijeme odobrenja sa međunarodno dogovorenim kriterijima, kako bi se osigurala prihvatljiva izloženost potrošača. Pravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja prema metodama navedenim na odobrenim etiketama osigurava poštivanje ovih ograničenja. Maksimalne granice ostataka sada su u Italiji regulisane Ministarskom uredbom od 27. avgusta 2004. (i naknadnim dopunama - obratite se regulatornom odjeljku) koja sadrži usklađene vrijednosti na nivou Zajednice i, ako nisu dostupne, vrijednosti utvrđene na nacionalnom nivou nivo.

Od 1. septembra 2008. na snazi ​​su novi MRL-ovi aktivnih supstanci u prehrambenim proizvodima, uspostavljeni Uredbom (EC) br. 396/2005 Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. februara 2005. (objavljeno u Službenom listu Evropska unija 16. marta 2005.) i srodne uredbe (EC) br. 149/2008 Komisije od 29. januara 2008. (objavljeno u Službenom listu Evropske unije 1. marta 2008.), br. 260/2008 Komisije od 18. marta 2008. (objavljeno u Službenom listu Evropske unije 19. marta 2008.) i br. 839/2008 Komisije od 31. jula 2008. (objavljeno u Službenom listu Evropske unije 30. avgusta 2008.).

Propisi koji se izravno primjenjuju u zakonodavstvu zemalja Europske unije, a koji će se jednoliko koristiti u cijeloj Europskoj zajednici, omogućuju jamčenje visokog nivoa zaštite europskim potrošačima, uklanjanje prepreka trgovini između država članica i između trećih zemalja i Zajednice za optimizaciju nacionalnih finansijskih resursa. Ogromni resursi dostupni za PRP 2007-2013 (preko 25 milijardi EUR za Italiju) do danas su iskorišteni za nešto više od 30% (prema web stranici MIPAAF) izlažući našu zemlju riziku od finansijske prodaje, koja bi mogla izgubiti i do € 10 milijardi za naredno programiranje 2014-2020. Budući da su resursi PRP-a obvezni i prioritetni za izdatke dodijeljene mjerama zaštite okoliša na najviše 65-70% PRP-a, neophodno je da Regije izmijene kriterije plaćanja za poljoprivredno-okolišne mjere, moguće također povećavajući iznose predviđene za prelazak na organsku poljoprivredu.

Treba imati na umu da je u Zakonu o fitotriji agronom dužan poštivati ​​gore navedena ustavna prava i stoga mora prije svega propisati upotrebu svih raspoloživih tehnika koje nisu opasne za čovjeka i okoliš. Fitotrijski zakon je skup aktivnosti usmjerenih na promicanje zdravlja biljnih organizama; praćenje aktivnosti za procjenu fitosanitarne situacije i sprečavanje štete na biljkama uzrokovane biotskim i abiotskim agensima; dijagnostičke, terapijske (kemijske, biološke, biotehnološke, fizičke i agronomske) ; aktivnosti u vezi sa zaštitom čovjeka i okoline od rizika povezanih s primjenom usvojenih terapijskih postupaka; aktivnosti u vezi sa zaštitom ljudi i životinja od rizika povezanih sa konzumacijom proizvoda biljnog porijekla radi garancije sigurnosti hrane; potvrde i odredbe koje se odnose na sve gore opisane radnje. Italija danas ima svjetski rekord karcinoma u djetinjstvu, a očekivano trajanje zdravog života u našoj zemlji srušilo se za više od 10 godina od 2004. do danas (EUROSTAT), dok je organsko organsko ulje Made in Italy u velikoj potražnji u Italiji i cijelom svijetu. ali nedostaje italijanskih organskih proizvođača koji su zapeli na nivou od prije 10 godina.

Posljednjih mjeseci zabilježena je ogromna prijevara u uvozu organske hrane iz inostranstva. Lik agronoma trebao bi biti sve prisutniji na institucionalnim stolovima i / ili u odborima za ispitivanje koji se tiču ​​prevara u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Iznad svega zato što su poljoprivreda, okoliš i zdravstvo usko povezani, a izdaci za zdravstvo nažalost sada predstavljaju preko 80% proračuna regiona, a ujedno i kvalitativni pad u sektoru zbog financijskih rezova koji su sada postali više nego potrebni .

U zaključku treba imati na umu da etički kodeks ljekara agronomije šumarskih ljekara predviđa da: "... član Registra je savršeno svjestan da njegova profesionalna praksa predstavlja djelatnost od javnog značaja, kojoj je povjerena zaštita okoliša (vode, tla, krajolika i teritorija), kao i sigurnost i kvalitet hrane; on je stoga moralno i zajednički odgovoran za vlastitu intelektualnu aktivnost, bilo planiranu, direktivnu ili savjetodavnu, prema klijentima i cijeloj zajednici. U obavljanju svoje aktivnosti, član Registra mora stoga težiti poboljšanju ekoloških uslova sredine u kojoj posluje s ciljem održivog razvoja, identifikujući među svim dostupnim tehničkim rješenjima ona koja mogu zaštititi i poboljšati prirodnu ravnotežu, zaštite i povećanja biodiverziteta i zaštite javnog zdravlja. Njegova aktivnost mora se odvijati u skladu s pravilima koja diktiraju međunarodni protokoli. Učešće člana Registra u savjetovanju, projektima, profesionalnim odobrenjima, provedeno s očiglednom konceptualnom površnošću i s očitim nemarom ili iz puke koristi, u vezi sa aktivnostima koje direktno i indirektno utječu na okoliš i prirodnu ravnotežu……”.

5)… a u Europi?

Uredba br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa s kojima je EU usvojila kriterije za razvrstavanje i obilježavanje pesticida, a Uredba je zapravo, nakon prijelaznog razdoblja, zamijenila stari sustav razvrstavanja koji je definirao Europski propisi o klasifikaciji, pakovanju i označavanju tvari (direktiva 67/548 / EEC) i opasnih smjesa (direktiva 1999/45 / EC). Nova pravila za klasifikaciju postala su obavezna od 1. decembra 2010. za supstance i od 1. juna 2015. za smjese.

Istat u Italiji već godinama provodi posebna popisna istraživanja o distribuciji pesticida. Ova istraživanja i praćenje omogućuju nam da s vremenom (već nekoliko decenija) i u svemiru (do lokalnih realnosti) proučimo razvoj u distribuciji, a samim tim i u upotrebi fitosanitarnih proizvoda, bilo da se radi o proizvodima ili aktivnim sastojcima , gnojiva, odnosno gnojiva, sredstva za poboljšanje tla i korektivna, cjelovita i komplementarna krmiva i sjeme.

Kontrole i praćenje upotrebe sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi proizlaze iz odluke Vijeća Europske unije čiji je cilj poboljšanje poljoprivredne statistike i promicanje razvoja agro-ekoloških pokazatelja koji se odnose na potrošnju i upotrebu gore navedenih sredstava za zaštitu bilja.

Što se tiče istraživanja o "Distribuciji fitosanitarnih proizvoda za poljoprivrednu upotrebu", Istat godišnje prati podatke o potrošnji sredstava za zaštitu bilja direktno od svih distributera. Prema važećem zakonodavstvu, proizvodi su podijeljeni u šest kategorija: fungicidi, insekticidi i akaricidi, herbicidi, biološki, razni i zamke, te preko 300 vrsta aktivnih sastojaka, od kojih je kompletan sadržaj u tvarima ili aktivnim sastojcima. Od 2003. obrađuju se i podaci koji se odnose na aktivne sastojke dozvoljene u biološkoj poljoprivredi.

Također se provodi istraživanje o upotrebi sredstava za zaštitu bilja u pojedinačnom uzgoju od 1999. godine i to je uzorak istraživanja koji uzima poljoprivrednu godinu koja prethodi periodu istraživanja kao referentnu godinu. Usjevi uključeni u istraživanje izabrani su na osnovu njihovog značaja u Italiji, kako za obrađene površine, tako i zbog količine korišćenih proizvoda, poput meke i tvrde pšenice, ječma, zobi i krompira. vinova loza, jabuka, maslina, kukuruz.

25. novembra 2009. objavljena je Uredba EZ br.1185 / 2009 o opremi za pesticide; ova je uredba dio takozvanog "paketa pesticida" 6. tematske strategije zajednice o održivoj upotrebi pesticida. Uredbom je obvezno u državama članicama izraditi detaljne i realne statistike o prodaji i upotrebi fitosanitarnih proizvoda, postaje koristan alat za praćenje njihove upotrebe i tržišta. Prema Direktivi 128/09, poljoprivrednik s odgovarajućom "licencom" moći će kupiti proizvode za zaštitu bilja isključivo u agro apotekama, uz predočenje propisanih recepata izdatih od strane stručnog savjetnika. Prodaju poljoprivrednih farmaceutskih proizvoda u agro apotekama, jedinim trgovcima na malo ovlaštenim za trgovinu takvim proizvodima, mogu obavljati samo subjekti sa diplomom poljoprivrednih i šumarskih nauka upisani u njihove odgovarajuće profesionalne registre.

Dr. Antonella Di Matteo


Uticaj poljoprivrede na životnu sredinu

The utjecaj poljoprivrede na okoliš je učinak koji različite poljoprivredne prakse imaju na ekosisteme oko sebe i kako se ti učinci mogu pratiti do tih praksi. Uticaj poljoprivrede na životnu sredinu varira široko u zavisnosti od prakse koju koriste poljoprivrednici i na skali prakse. Poljoprivredne zajednice koje pokušavaju smanjiti utjecaj na okoliš modificiranjem svojih praksi usvojit će održive poljoprivredne prakse. Iako je neka vrsta pastirstva pozitivna na okoliš, moderne prakse poljoprivrede životinja imaju tendenciju dejstva po životnu sredinu više od poljoprivrednih praksi usmjerenih na voće, povrće i drugu biomasu.

Pri procjeni utjecaja na okoliš, stručnjaci koriste dvije vrste pokazatelja: "zasnovan na sredstvima" koji se temelji na poljoprivrednim proizvodnim metodama i "zasnovan na učinku", što je utjecaj koji poljoprivredne metode imaju na poljoprivredni sistem ili na emisije okoliš. Primjer pokazatelja zasnovan na sredstvima bio bi kvalitet podzemne vode na koji utječe količina azota primijenjena u tlo. Pokazatelj koji odražava gubitak nitrata u podzemnoj vodi bio bi zasnovan na učinku. [1] Procjena zasnovana na sredstvima promatra poljoprivrednu praksu poljoprivrednika, a procjena zasnovana na učincima uzima u obzir stvarne učinke poljoprivrednog sistema. Na primjer, analiza zasnovana na sredstvima može se baviti pesticidima i metodama gnojidbe koje poljoprivrednici koriste, a analiza zasnovana na učincima uzima u obzir koliko se CO2 emitira ili koliki je sadržaj dušika u tlu. [1]

Utjecaj poljoprivrede na okoliš uključuje utjecaje na niz različitih čimbenika: tlo, vodu, zrak, životinje i raznolikost tla, ljude, biljke i samu hranu. Poljoprivreda doprinosi većem broju ekoloških problema koji uzrokuju degradaciju životne sredine, uključujući: klimatske promjene, krčenje šuma, gubitak biološke raznolikosti, mrtve zone, genetski inženjering, problemi sa navodnjavanjem, zagađivači, degradacija tla i otpad. Zbog važnosti poljoprivrede za globalne socijalne i ekološke sisteme, međunarodna zajednica se obavezala na povećanje održivosti proizvodnje hrane kao dio cilja 2 održivog razvoja: "Ukinuti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu prehranu i promovirati održivu poljoprivredu". [2] Izvještaj Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu za 2021. „Mirenje s prirodom“ ističe poljoprivredu i kao pokretač i kao industriju pod prijetnjom od degradacije okoliša. [3]


Uticaj poljoprivrede i stočarstva na životnu sredinu prema nauci

Danas govorimo o prilično kontroverznoj temi: utjecaju poljoprivrede i stočarstva na okoliš. Pod utjecajem, u ovom prvom članku podrazumijevamo eksploataciju zemljišta za ove aktivnosti, potrošnju vode i emisije stakleničkih plinova koje proizlaze iz ovih aktivnosti. U bliskoj budućnosti razmotrit ćemo i druge utjecaje na okoliš, svakako ne sporedne, poput zagađenja iz poljoprivrede i stočarstva, eutrofikacije vode i širenja infekcija i epidemija s farmi na divlje životinje. Lo faremo considerando i principali studi usciti negli ultimi anni a riguardo.

Sfruttamento di Terra (land use)

Attualmente si ritiene che agricoltura e allevamento rappresentino uno tra i biomi più grandi presenti sul pianeta: si stima che circa il 40% della superficie terrestre sia occupata da attività di agricoltura e di allevamento [1,2]. Negli ultimi 40 anni si è vista una forte crescita di quest’area, principalmente dovuta alla cosiddetta “Rivoluzione Verde”, che ha portato al raddoppio della produzione di grano mondiale, alla crescita del 12% dell’area riservata ai cereali e all’aumento del 700% di uso di fertilizzanti rispetto agli anni ’50-’60 [3]. In varie parti del mondo, come in Centroamerica o in Sud America, una parte consistente della deforestazione è causata dall’allevamento [4], in particolare in Brasile. La deforestazione per scopi di allevamento viene fatta direttamente per procurare terra agli animali da pascolo, oppure per le coltivazioni destinate a produrre cibo per gli animali [5]. Un’altra causa di deforestazione, soprattutto nell’Estremo Oriente, è la coltivazione di olio di palma che ha, anch’essa, causato molte polemiche nei mesi passati: nel periodo 1990-2005 si stima che siano stati deforestati almeno 1 milione di ettari di foresta (10.000 kmq) in Malesia e almeno 1.8 milioni di ettari (18.000 kmq) in Indonesia per far posto a questa coltivazione [17]. In 15 anni tra Indonesia e Malesia è scomparsa un area di almeno 28.000 kmq di foresta per l’olio di palma (ossia un area più vasta del Piemonte) [17]. Oltre a queste due nazioni le coltivazioni di olio di palma stanno soppiantando la foresta in Thailandia, Myammar e Papua Nuova Guinea [18].

Le superfici occupate dall’agrozootecni, sono oggi destinate per il 69% al pascolo, e per il restante all’agricoltura [9,10]: la maggior parte dello sfruttamento del suolo per uso umano è dovuto all’allevamento. L’agricoltura però può causare danni ambientali maggiori rispetto all’allevamento a causa dello sfruttamento intensivo di terra, causando soprattutto la degradazione della qualità dell’acqua [11], la salinizzazione e l’erosione del suolo [12].

Si stima che negli ultimi 300 anni si siano persi globalmente 11 milioni di kmq di foresta sia per usi agricoli o di allevamento che per il legno [1].

Consumo di acqua

Il concetto di Water Footprint è stato introdotto negli ultimi anni da Arjen Y. Hoekstra [6], professore all’Università di Twente. In varie ricerche ha considerato quanti litri d’acqua vengono usati per l’agricoltura, l’allevamento e le attività umane in generale. Ovviamente per ogni prodotto è considerato l’impatto diretto e quello indiretto. Per esempio per l’allevamento l’impatto diretto è dato dall’acqua usata per abbeverare l’animale, mentre quello indiretto è dato dall’acqua usata per produrre il cibo per l’animale.

Andiamo a vedere insieme i risultati dei vari studi: iniziamo subito a dire che l’allevamento ha un impatto superiore a quello dell’agricoltura (ci sono quasi due ordini di grandezza tra carne bovina e frutta/verdura). Sommando impatto diretto e indiretto, infatti ci vogliono in media 15.000 l di acqua per produrre 1 kg di carne bovina [6] (ca 21.000 l di media in Italia [6, Tabella 1 pagina 40]), 4800 l per 1 kg di maiale, 3900 l per 1 kg di carne di pollame. E’ elevato anche l’impatto dell’agricoltura da questo punto di vista: ci vogliono circa 3000 l di acqua per produrre 1 kg di riso e ca 1300 l per 1 kg di grano, mentre per frutta e verdura servono 960 e 320 l di acqua rispettivamente per ogni kg. Dei 15000 l per produrre carne bovina, circa 200 l sono diretti (ossia quelli usati per abbeverare l’animale) e i restanti sono indiretti (ossia sono i litri di acqua usati per andare a produrre il cibo per il bovino). Non è immediato però andare a quantificare l’impatto preciso di ogni alimento in questo modo.

Si può, per semplificare, andare a quantificare qual è la water footprint di alimenti comuni [6, Tabella 2]: 1 birra piccola per esempio ha una water footprint di 70 l di acqua, una fetta di pane (30 g) equivale a 40 l di acqua, un bicchiere di succo di mela a 170 l, una patata a 25 l e un hamburger a 2500 l.

Un calcolo simile si può fare non a parità di peso ma a parità di valore nutritivo, ossia si può calcolare il rapporto water footprint divisa per le calorie (è una sorta di calcolo di efficienza): la carne di manzo consuma 10 l/cal, quella di maiale 2.15 l/cal, mentre la carne di gallina si attesta a 3 l/cal, per quanto riguarda le coltivazioni, per le verdure in media si usano 1.34 l/cal, i frutti 2.09 l/cal (quasi quanto la carne di maiale, sono i meno efficienti tra gli alimenti non animali), la frutta secca 3.63 l/cal mentre per i cereali servono 0.51 l/cal [8].

La situazione è simile se si considerano i litri/proteina, ma l’alimento per cui serve più acqua a parità di proteine sono i frutti 180 l/g proteina, seguita dalla frutta secca con 139 l/g e dalla carne bovina con 119 l/g, il maiale consuma 53 l/g proteina, mentre per la carne di gallina ne servono 34 l/g. Al fondo della classifica troviamo di nuovo le verdure e i cereali con 26 e 21 l/g proteina rispettivamente [8].

Bisogna però fare una distinzione importante: non tutta l’acqua qui considerata è acqua di falda (o blue water), anzi, la stragrande maggioranza (ca il 90% della water footprint) è green water, ossia acqua che proviene principalmente dalle piogge [7,8]: per esempio solo 250 l sui 15000 l usati per produrre 1 kg di carne è acqua di falda.

Impatto sul riscaldamento globale

Sia allevamento che agricoltura sono fonti di gas serra. Si stima che entrambi i settori, congiuntamente, siano responsabili del 14% circa dell’attuale riscaldamento antropogenico, in particolare sono responsabili del 47% delle emissioni antropogeniche di metano e del 57% delle emissioni di N2O [10]. Le emissioni legate alla agri/zootecnia sono cresciute negli ultimi 10 anni del 17% [10].

L’impatto maggiore è dovuto alle emissioni di N2O dal suolo (ca il 38% delle emissioni totali del settore agroalimentare), causato dai fertilizzanti sintetici e naturali usati nell’agricoltura (sia per uso umano che per sfamare il bestiame, quindi in questa percentuale rientra indirettamente anche l’allevamento), al secondo posto, al 32% abbiamo le emissioni di metano del bestiame dovute alla fermentazione enterica dei ruminanti, al 12% abbiamo la cosiddetta biomass burning, ossia gli incendi provocati per pulire i campi dalle sterpaglie, oppure per convertire aree forestali in terreni agricoli (pratiche, entrambe, non più diffuse nei paesi sviluppati, ma frequentissime nei paesi meno sviluppati [15]), l’11% delle emissioni dei settori agroalimentari è dovuto alla coltivazione di riso (che emette N2O e metano in atmosfera) e la percentuale restante è dovuta a varie cause, soprattutto legate al rilascio di metano dal suolo conseguente alla fertilizzazione del suolo. Per maggiori dettagli, e per maggiori referenze, il testo fondamentale è il Capitolo 8 del Rapporto IPCC (2007) [10].

Non viene tenuto conto in questo calcolo l’impatto indiretto dell’agricoltura e dell’allevamento, ossia l’emissione di gas serra dovuto principalmente al trasporto e alla lavorazione dei prodotti agroalimentari.

Il dato del biomass burning in questo caso è calcolato in difetto, dato che non si considera il rilascio di CO2 in atmosfera dovuto agli incendi, ma solo il rilascio di N2O e di metano [10].

Un discorso a parte merita l’impatto sui gas serra causato dalla conversione delle foreste o delle praterie in campi coltivati: le coltivazioni infatti, non hanno lo stesso rate di assorbimento di CO2 rispetto alle foreste: si stima che il flusso di CO2 causata dalla conversione da foreste/praterie annuale sia pari all’assorbimento annuo di CO2 di tutti gli oceani nello stesso periodo di tempo (2.0 x10 15 g CO2) [19,20]. Queste stime, però, includono anche la conversione ad altre attività (per esempio la conversione delle foreste per l’estrazione di legno) e sono basate sulla media sugli ultimi 150 anni.

Un altro contributo che non è tenuto conto nel calcolo dell’IPCC è quello legato ai biocarburanti (come l’olio di colza). Questo tipo di coltivazione viene usato per produrre carburanti alternativi rispetto a quelli fossili per la produzione di energia o per il trasporto su ruota: la loro combustione rilascia infatti meno CO2 rispetto al petrolio. Si è scoperto recentemente, però, che il loro effetto climatico è negativo: la conversione del suolo da foreste, savane o praterie in coltivazioni di biocarburanti causa un rilascio da 17 a 420 volte la quantità di CO2 che viene risparmiata nella sostituzione biocarburanti-carburanti tradizionali [13,16]. E’ stato però recentemente proposto di usare aree con poca vegetazione per la coltivazione dei biocarburanti, dato che molte coltivazioni possono crescere in aree in cui sarebbe impossibile la coltivazione agricola per uso umano [14].

Acknowledgements:

Si ringraziano Giovanni Perini, Francesco Civita, Alessandro Tavecchio, Alessandro Mattedi e Gianluigi Avogadro per i suggerimenti. L’autore dichiara l’inesistenza di conflitti d’interesse. Foto di Giovanni Perini e da Flickr (Patrick).

Bibliografia:

[1] Ramankutty, N., Foley, J. A. (1999). Estimating historical changes in global land cover: Croplands from 1700 to 1992. Global biogeochemical cycles, 13(4), 997-1027. [link] [2] Foley, J. A., DeFries, R., Asner, G. P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S. R., … Snyder, P. K. (2005). Global consequences of land use. Science,309(5734), 570-574. [pdf] [3] Mann, C. C. (1999). Crop scientists seek a new revolution. Science, 283(5400), 310-314. [link] [4] Wassenaar, T., Gerber, P., Verburg, P. H., Rosales, M., Ibrahim, M., & Steinfeld, H. (2007). Projecting land use changes in the Neotropics: The geography of pasture expansion into forest. Global Environmental Change,17(1), 86-104. [pdf] [5] Hecht, S.B., (2005). Soybeans, development and conservation on the Amazon frontier. Development and Change 36 (2), 375–404. [link] [6] Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., (2007). Water footprints of nations: water use by people as a function of their consumption pattern. Water Res Manag 21(1):35–48. [pdf] [7] Mekonnen, M.M. Hoekstra, A.Y. The Green, Blue and Grey Water Footprint of Farm Animals and Animal Products. Value of Water Research Report Series no. 48, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands, 2010 [pdf] [8] Mekonnen, M. M., Hoekstra, A. Y. (2012). A global assessment of the water footprint of farm animal products. Ecosystems, 15(3), 401-415. [link] [9] Rapporto FAO, 2006 (FAOSTAT)

[10] IPCC report 2007, Chaper 8. [pdf] [11] Matson, P. A., Parton, W. J., Power, A. G., Swift, M. J. (1997). Agricultural intensification and ecosystem properties. Science, 277(5325), 504-509. [pdf] [12] S. Wood, K. Sebastian, S. J. Scherr, Pilot Analysis of Global Ecosystems: Agroecosystems (International Food Policy Research Institute and World Resources Institute, Washington, DC, 2000).

[13] Fargione, J., Hill, J., Tilman, D., Polasky, S., & Hawthorne, P. (2008). Land clearing and the biofuel carbon debt. Science, 319(5867), 1235-1238. [pdf] [14] Tilman, D., Hill, J., & Lehman, C. (2006). Carbon-negative biofuels from low-input high-diversity grassland biomass. Science, 314(5805), 1598-1600. [link] [15] US-EPA, 2006a: Global Anthropogenic Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions: 1990­2020. United States Environmental Protection Agency, EPA 430-R-06-003, June 2006. Washington, D.C

[16] Searchinger, T., Heimlich, R., Houghton, R. A., Dong, F., Elobeid, A., Fabiosa, J., … & Yu, T. H. (2008). Use of US croplands for biofuels increases greenhouse gases through emissions from land-use change. Science,319(5867), 1238-1240. [pdf] [17] Koh, L. P., & Wilcove, D. S. (2008). Is oil palm agriculture really destroying tropical biodiversity?. Conservation letters, 1(2), 60-64. [link] [18] Fitzherbert, E. B., Struebig, M. J., Morel, A., Danielsen, F., Brühl, C. A., Donald, P. F., & Phalan, B. (2008). How will oil palm expansion affect biodiversity?. Trends in ecology & evolution, 23(10), 538-545. [pdf] [19] Houghton, R. A. (1999). The annual net flux of carbon to the atmosphere from changes in land use 1850–1990. Tellus B, 51(2).

[20] Houghton, R. A., Hobbie, J. E., Melillo, J. M., Moore, B., Peterson, B. J., Shaver, G. R., & Woodwell, G. M. (1983). Changes in the Carbon Content of Terrestrial Biota and Soils between 1860 and 1980: A Net Release of CO” 2 to the Atmosphere. Ecological monographs, 53(3), 235-262. [link]


Sostenibilità ambientale in agricoltura

Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest'ultimo non preservo me stesso.

(José Ortega y Gasset)

Qualche tempo fa mi soffermai sul tema dell’agricoltura, rispolverando un piccolo volume dal titolo I miti dell’agricoltura industriale. L’industrializzazione dell’agricoltura come causa della fame del mondo, pubblicato a Firenze nel 1977 dalla Libreria Editrice Fiorentina.

Già all’epoca era profonda la critica da parte di molti studiosi della materia, scienziati, agricoltori consapevoli di quel sistema di agricoltura, in piena espansione, basato su grandi apporti chimici, standardizzato per l’intero mondo agricolo occidentale ed esportabile nei Paesi in via di sviluppo. Ebbene, 43 anni dopo tale data c’è un grido dall’allarme che forse si ispira proprio a quel prezioso lavoro: un nuovo decalogo a cui si appellano ben 3600 scienziati 1 per fermare la crisi climatica e la perdita della biodiversità del pianeta.

La comunità scientifica detta le dieci azioni chiave che la futura Politica Agricola Comunitaria (PAC) dovrebbe mettere in atto per dare una svolta ad una grave situazione di depauperamento della fertilità dei suoli (ormai meri supporti fisici per le piante con una ridotta percentuale di sostanza organica), di inquinamento di acqua, aria e suolo, dovuto a fitofarmaci, diserbanti - come il glifosato - e concimi chimici. A tutto questo va aggiunto che nell’ultimo cinquantennio c’è stata una scarsa attenzione al rispetto dei cicli naturali dei componenti più importanti del paesaggio quali: siepi, alberature e praterie che venivano e vengono ossessivamente ridotte con potature, abbattimenti, falciature spesso inutili, sconquassando tutto il sistema ecologico e la facendo scomparire insetti predatori, uccelli, macro e microfauna.

In questi mesi è in corso il dibattito sul prossimo periodo di finanziamento della PAC (2021-2027), in parallelo alle discussioni sul bilancio post 2020 dell’Unione Europea, incluso quanto andrà all’agricoltura e a quali condizioni.

Non dimentichiamo che la PAC è una politica di finanziamento agricolo (presente in Europa dal Trattato di Roma del 1957!) con un budget di 58,4 miliardi di euro all’anno, a partire dal 2019, vale a dire il 36% del bilancio totale dell'Unione Europea.

Gli ultimi due quinquenni di finanziamento, pur avendo sostenuto misure di incentivo rivolte al cosiddetto “green” 2 in agricoltura, tra cui sostegni a chi introduce siepi campestri, chi pratica agricoltura integrata (mirata cioè alla riduzione dell’uso di fitofarmaci), contributi all’agricoltura biologica, dall’altra parte non è mai stato fatto divieto all’uso di molti pesticidi e diserbanti, i maggiori responsabili dell’inquinamento e delle gravi conseguenze sulla salute di molti abitanti che risiedono nelle zone ad agricoltura intensiva.

Le misure agroambientali-climatiche, i pagamenti per l'agricoltura biologica e i siti Natura 2000, costituiscono solo 3,5 miliardi di euro del budget totale e sono risultate efficaci a detta dello studio a cui qui si fa riferimento.

Quindi secondo molti ricercatori si è trattato di una politica “schizofrenica” che ricompensa i virtuosi con misure cosiddette di eco-condizionalità (nel gergo tecnico) con premi alla produzione ma non limita o impedisce l’inquinamento dovuto alla maggioranza degli imprenditori agricoli che usano pesticidi e diserbanti. Sono almeno 240 gli scienziati italiani, in aggiunta a quelli di 36 paesi, a dichiarare che l'attuale PAC è tra i fattori principali che hanno condotto all'odierna emergenza climatica e alla perdita della biodiversità, oltre ad aver fallito sugli obiettivi socio-economici per le aree rurali.

Gli studiosi assicurano che “è proprio dalla futura PAC che si può e si deve ripartire per trovare una soluzione a queste crisi ambientali. La ricetta per la transizione ecologica dell'agricoltura prevede una PAC che smetta di finanziare pratiche distruttive, ponendo immediatamente fine ai sussidi alla produzione e sopprimendo gradualmente i pagamenti diretti basati solo sul possesso della terra, aumentando al contempo, in modo significativo, il sostegno alla transizione degli agricoltori verso un'agricoltura più sostenibile e rispettosa della natura.”

Ma cosa significano effettivamente questi due termini? Per troppi anni (dal 1992 esattamente) si parla di sostenibilità ambientale e di biodiversità, come concetti da tenere in massima considerazione in tutti i protocolli, disposizioni di legge e misure programmatiche dei governi ma che poi rimangono sulla carta e non viene messo a punto un reale cambiamento.

Gli interessi delle grandi aziende produttrici di concimi, sementi e fitofarmaci, con il loro enorme potere economico ostacolano questa inversione di rotta e ciò va a svantaggio dell’intera umanità. Nessuna misura, nessun incentivo da parte della politica, a partire dagli anni Ottanta, quando era già chiaro il danno ecologico planetario, per far riconvertire queste multinazionali a produzioni di concimi di origine organica e non più solo chimica a partire da un’unica fonte: il petrolio 3 .

L’Ecological British Council si dice preoccupato per gli attuali tentativi di stemperare l'ambizione ambientale della futura PAC e per la mancanza di proposte concrete per migliorarla nel progetto del Green Deal Europeo. Chiede quindi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di adottare 10 punti d'azione urgenti per fornire una produzione alimentare sostenibile, conservazione della biodiversità e mitigazione del clima. L’articolo di People Nature, a cui vi rimando in nota per eventuali approfondimenti, è di recentissima pubblicazione 4 e riporta un’analisi molto puntuale del perché va rivista tutta la programmazione della politica agricola comunitaria, soprattutto perché sono risultate inefficaci moltissime misure, la maggior parte volontarie, riferite alle iniziative ambientali.

Se si continuerà a procedere in questa modalità, l’agricoltura, pur impiegando solo il 9 % degli occupati in Europa, rispetto al 26 % dell’industria e al 65% del terziario, sarà responsabile di gravi danni non solo ambientali ma metterà a repentaglio il settore sanitario, con un incremento di malati dovuti all’inquinamento. A questo proposito non sono da dimenticare gli effetti studiati sull’uomo dell’esposizione diretta ai fitofarmaci o al consumo di frutta e verdura trattati: forme allergiche per apparato respiratorio, cute e occhi, induzione di tumori, danni al sistema nervoso, alterazione dei geni con possibile trasmissione alla prole, diminuzione della fertilità o della funzione sessuale, immunosoppressione.

Non saranno sufficienti neanche questi appelli se non ci sarà una radicale inversione di rotta ormai necessaria. Sarebbe auspicabile che venissero immediatamente messi in atto due principi generali facilmente applicabili e condivisi da buona parte delle scuole di agro ecologia, di scienze ecologiche e di tutte le menti che da anni studiano il cambiamento climatico e la crescente riduzione delle forme di vita.

Cerco di schematizzare:
1) L’eliminazione di tutti i contributi alle aziende che praticano agricoltura convenzionale ovvero che fanno uso di prodotti come diserbanti e fitofarmaci o qualsiasi prodotto non ammesso dalla legislazione per l’agricoltura biologica
2) tutti i contributi e i relativi bandi nei vai Piani di Sviluppo Regionali per i singoli stati Europei dovrebbero essere rivolti solo a coloro che:

mettono in pratica tutte le misure cosiddette agro-ambientali a tutela dell’ecosistema (piantumazione di siepi, prati, coltivazioni diversificate all’interno delle stesse aziende soprattutto quelle con superficie maggiori di 5 ettari) con un impegno non limitato ad un quinquennio ma almeno per un trentennio, pena la restituzione di tutto il contributo ricevuto

praticano produzioni locali e di tradizione (recupero di vecchie varietà) oppure varietà ibride o comunque standardizzate e coltivate in tutti i paesi occidentali

producono secondo il metodo biologico, biodinamico e comunque che non utilizzano sostanze dannose come si è detto in precedenza

allevano allo stato brado e in forma biologica, con bassa intensità di capi per unità di superficie

acquistano o gestiscono terreni rimasti in abbandono per più di 5 anni nelle zone di pianura, collina e montagna e intendono praticare sistemi di produzione biologici e risiedono in zone lontane da centri abitati in piccole comunità (come gli eco villaggi).

E soprattutto per le regioni che sono già in stato di grave crisi ambientale come la Pianura padana, o in alcune zone a coltivazioni intensive come in Spagna o nei Paesi Europei con situazioni di grave inquinamento ambientale, dovrebbe essere messo l’obbligo assoluto della pratica dell’agricoltura biologica. In Italia la prima area che ci viene in mente è la zona del Prosecco in Veneto, in Trentino e le aree per la produzione intensiva di frutta. Si eviterebbero così le inutili lungaggini burocratiche per ottenere i famosi Biodistretti, ma di questo parleremo in un altro capitolo…

1 L’elenco dei firmatari è visibile a tutti.
2 I pagamenti diretti sono erogati principalmente per ettaro di superficie agricola e sono subordinati al rispetto di varie normative, compresi gli aspetti ambientali (ad esempio, "buone condizioni agricole ambientali" o GEAC, in "condizionalità"). Dal 2014, il 30% dei pagamenti diretti è collegato a tre requisiti di "inverdimento" - greening, valutati per lo più inefficaci (ECA, 2017 Pe'er, Lakner, et al., 2017).
3 La produzione di fertilizzanti azotati dipende per la quasi totalità dalla sintesi di NH3 a partire da N2 atmosferico e H2, proveniente a sua volta dal cracking di idrocarburi essa pertanto è condizionata, oltre che dalle capacità tecniche di costruzione e gestione di impianti, dalla disponibilità di petrolio, fonte dell'H2 come dell'energia necessaria. (Fonte: Treccani Enciclopedia on line).
4 Pe'er G, Bonn A, Bruelheide H, et al. Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges. People Nat. 202000:1–12.


Approfondimento

Dalla metà degli anni '60 del secolo scorso le applicazioni in agricoltura di fertilizzanti e pesticidi sono fortemente aumentate tanto che la contaminazione agro-chimica delle acque superficiali e sotterranee è diventata un serio problema ambientale.

Gli effetti dell'inquinamento da agricoltura, che si riversano su acque superficiali e sotterranee, sono numerosi e riguardano sia la contaminazione con residui di pesticidi (che possono essere molecole ad elevata persistenza) delle acque di falda e dei sedimenti dei corpi idrici superficiali, sia l’eutrofizzazione dei laghi e del mare dovuta all’eccesso di fertilizzanti. Questi effetti sono causati da fonti di inquinamento diffuse (NPS, Non-Point Sources), ritenute una delle maggiori cause dei problemi dei corpi idrici.

I composti azotati e i pesticidi costituiscono il problema principale per gli effetti che generano sulla salute pubblica e sugli ecosistemi e per il loro utilizzo ampiamente diffuso. E' da notare che, in genere, circa il 50% dei fertilizzanti azotati applicati ai campi viene perso nelle acque di drenaggio, primariamente sotto forma di nitrati NO3. Tutti questi agenti inquinanti raggiungono quindi in grandi quantità il reticolo idrografico superficiale.

I depuratori convenzionali non possono essere utilizzati per gestire l’inquinamento diffuso, in quanto è impossibile raccogliere le acque in reti fognarie. Un approccio basato su trattamenti di tipo estensivo, realizzati mediante tecniche naturali di depurazione, è invece l’unica soluzione applicabile, oltre – naturalmente – alla riduzione nell’uso di fertilizzanti e pesticidi.

L’esperienza più significativi di applicazione della fitodepurazione per ridurre l’inquinamento diffuso è senz’altro il South Florida Everglades Restoration Project nel quale sono stati convertiti in zone umide centinaia di ettari di seminativi per proteggere le paludi delle Everglades (https://my.sfwmd.gov/portal/page/portal/xrepository/sfwmd_repository_pdf/bts_sta.pdf).

Il progetto Life Aqua ha recentemente prodotto un piccolo manuale specifico sulla fitodepurazione per il trattamento di acque di origine agricola e di reflui zootecnici.


Sustainable agriculture [ edit ]

Sustainable agriculture is the idea that agriculture should occur in a way such that we can continue to produce what is necessary without infringing on the ability for future generations to do the same.

The exponential population increase in recent decades has increased the practice of agricultural land conversion to meet the demand for food which in turn has increased the effects on the environment. The global population is still increasing and will eventually stabilize, as some critics doubt that food production, due to lower yields from global warming, can support the global population.

Agriculture can have negative effects on biodiversity as well. Organic farming is a multifaceted sustainable agriculture set of practices that can have a lower impact on the environment at a small scale. However, in most cases organic farming results in lower yields in terms of production per unit area. [49] Therefore, widespread adoption of organic agriculture will require additional land to be cleared and water resources extracted to meet the same level of production. A European meta-analysis found that organic farms tended to have higher soil organic matter content and lower nutrient losses (nitrogen leaching, nitrous oxide emissions, and ammonia emissions) per unit of field area but higher ammonia emissions, nitrogen leaching and nitrous oxide emissions per product unit. [50] It is believed by many that conventional farming systems cause less rich biodiversity than organic systems. Organic farming has shown to have on average 30% higher species richness than conventional farming. Organic systems on average also have 50% more organisms. This data has some issues because there were several results that showed a negative effect on these things when in an organic farming system. [51] The opposition to organic agriculture believes that these negatives are an issue with the organic farming system. What began as a small scale, environmentally conscious practice has now become just as industrialized as conventional agriculture. This industrialization can lead to the issues shown above such as climate change, and deforestation.

Regenerative agriculture [ edit ]

Regenerative agriculture is a conservation and rehabilitation approach to food and farming systems. It focuses on topsoil regeneration, increasing biodiversity, [52] improving the water cycle, [53] enhancing ecosystem services, supporting biosequestration, increasing resilience to climate change, and strengthening the health and vitality of farm soil. Practices include recycling as much farm waste as possible and adding composted material from sources outside the farm. [54] [55] [56] [57]

Regenerative agriculture on small farms and gardens is often based on philosophies like permaculture, agroecology, agroforestry, restoration ecology, keyline design, and holistic management. Large farms tend to be less philosophy driven and often use "no-till" and/or "reduced till" practices.

As soil health improves, input requirements may decrease, and crop yields may increase as soils are more resilient against extreme weather and harbour fewer pests and pathogens. [58]

Techniques [ edit ]

Conservation tillage [ edit ]

Conservation tillage is an alternative tillage method for farming which is more sustainable for the soil and surrounding ecosystem. [59] This is done by allowing the residue of the previous harvest's crops to remain in the soil before tilling for the next crop. Conservation tillage has shown to improve many things such as soil moisture retention, and reduce erosion. Some disadvantages are the fact that more expensive equipment is needed for this process, more pesticides will need to be used, and the positive effects take a long time to be visible. [59] The barriers of instantiating a conservation tillage policy are that farmers are reluctant to change their methods, and would protest a more expensive, and time-consuming method of tillage than the conventional one they are used to. [60]

Biological pest control [ edit ]

Biological control or biocontrol is a method of controlling pests such as insects, mites, weeds and plant diseases using other organisms. [61] It relies on predation, parasitism, herbivory, or other natural mechanisms, but typically also involves an active human management role. It can be an important component of integrated pest management (IPM) programs.

There are three basic strategies for biological pest control: classical (importation), where a natural enemy of a pest is introduced in the hope of achieving control inductive (augmentation), in which a large population of natural enemies are administered for quick pest control and inoculative (conservation), in which measures are taken to maintain natural enemies through regular reestablishment. [62]

Natural enemies of insect pests, also known as biological control agents, include predators, parasitoids, pathogens, and competitors. Biological control agents of plant diseases are most often referred to as antagonists. Biological control agents of weeds include seed predators, herbivores, and plant pathogens.

Biological control can have side-effects on biodiversity through attacks on non-target species by any of the above mechanisms, especially when a species is introduced without a thorough understanding of the possible consequences.


Aggiornamenti

Tutti gli avvisi al pubblico di avvenuto deposito di richieste di autorizzazione ambientale, ai fini della presentazione di osservazioni. Convocazioni di Conferenza di servizi per AIA, successive a.

Decreto del Presidente della Repubblica numero 59 del 2013

Primo novembre 2020 – 31 marzo 2021

Per migliorare l'esperienza di navigazione delle pagine e di fruizione dei servizi online, questo sito utilizza cookie tecnici e analitici. Per informazioni sui cookie dei siti di Regione Toscana e su come eventualmente disabilitarli, leggi la "privacy policy". Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque altro link nella pagina acconsenti all'uso dei cookie.


Video: Planeta plastike i zagađenja


Prethodni Članak

Obrezivanje grmlja leptira - Kako orezati grm leptira

Sljedeći Članak

Uzgoj trajnica u pustinji: Vrste trajnica na jugozapadu